Ponedeljek, 04. september 2023

RAZPIS za razstavljanje v Galeriji Tir 2024 (BANDO DI CONCORSO / OPEN CALL)

Galerija Tir, ki od leta 2006 deluje v okviru Zavoda neinstitucionalne kulture Masovna, in se nahaja v prostorih Kulturnega centra Mostovna v Novi Gorici, objavlja razpis za razstave v sezoni 2024. Prijavijo se lahko avtorji, ki ustvarjajo v  tradicionalnih medijih in ustvarjalci sodobnih, tehnološko podprtih umetniških zvrsti, brez kakršnih koli tehničnih, slogovnih ali vsebinskih omejitev. Galerija je dopolnjena tudi z manjšim odrom, ki lahko služi številnim namenom. K sodelovanju vabimo tudi mlade likovne kritike in kuratorje, ki bi si želijo pridobiti izkušnje pri pripravi in predstavitvi razstav.
V galeriji krijemo stroške predstavitve in tiska, poskrbimo za promocijo v medijih in nudimo tehnično pomoč pri izvedbi razstave. Vsak razstavljavec pa mora sam poskrbeti za prevoz del.

Prijave lahko pošljete na elektronski naslov ali po pošti:

tir@mostovna.com

Zavod Masovna
Galerija Tir
p. p. 1
5001 Nova Gorica

Kandidati naj v prijavni dokumentaciji predložijo:
- predstavitev avtorja ali skupine (biografija)
- predstavitev koncepta razstave, naslov razstave
- tehnične podrobnosti (mere del, uporabljena tehnika, način prezentacije ...)
- slikovni material razstave oz. digitalne reprodukcije del

Za likovne kritike, kuratorje:
- biografija
- kratek opis zaželenih poklicnih usmeritev

Ekipa Galerije Tir bo obravnavala vse prijave, ki bodo prispele do 3. novembra 2023.
O rezultatih razpisa bodo kandidati obveščeni do 17. novembra 2023.

Italiano
_________________________

BANDO DI CONCORSO PER ESPOSIZIONI ALLA GALLERIA TIR 2024

Alla Galleria Tir, che opera dal 2006 all'interno del Centro Culturale Mostovna di Nova Gorica, è aperto il bando di selezione per nuovi progetti artistici che verranno esposti durante la stagione 2024. Gli autori interessati possono partecipare sia con lavori nelle tecniche classiche che con progetti multimediali e sperimentali, senza alcune limitazioni di carattere formale o di contenuto. La galleria è oltretutto fornita di un piccolo palcoscenico che offre ulteriori possibilità. Invitiamo alla collaborazione anche giovani critici d’arte e curatori che vogliono acquisire esperienza nell’organizzazione e nella presentazione di una mostra.
La galleria copre le spese della presentazione e del materiale pubblicitario, provvede alla promozione nei mezzi di informazione e offre aiuto tecnico durante l’allestimento della mostra. La galleria non organizza e non copre le spese del trasporto dei lavori.

I progetti possono essere inviati ai seguenti indirizzi: 

tir@mostovna.com

Zavod Masovna
Galerija Tir
p. p. 1
5001 Nova Gorica

I progetti devono contentere i seguenti dati:
- curriculum vitae dell’autore / presentazione del collettivo
- presentazione del progetto / della mostra, titolo
- informazioni tecniche (le misure dei lavori, la tecnica usata, il progetto di alestimento...)
- riproduzioni fotografiche dei lavori

Per critici d’arte e curatori:
- curriculum vitae
- breve testo sugli interessi nel campo professionale

Verranno presi in considerazione i progetti inviati entro il 3 novembre 2023.
Gli autori verranno informati sull’esito del concorso entro il 17 novembre 2023.English
__________________________________________________


EXHIBITION PROJECTS FOR 2024
Open call

The Tir Gallery, which operates under the Masovna Institute since 2006, and is located in the Cultural Centre Mostovna of Nova Gorica, opend a call for exhibitions for the season 2024. The enrolment is open to artists who work in traditional media and for those who use modern, technologically-based art forms, without any technical, stylistic or content limitations. The gallery is supplemented with a small stage, which can serve to many purposes. We invite to collaboration also young art critics and curators, who are interested in acquiring experience in the organisation and presentation of an exhibition.
The gallery covers the costs of the presentation and those of the press material, the gallery also offers tecnical support during the preparation of the exhibition. The gallery does not cover the expences of the trasportation of the works.

Applications can be sent by email or mail to:

tir@mostovna.com

Zavod Masovna
Galerija Tir
p. p. 1
5001 Nova Gorica

The documentation should include:
      -      the biography of the author / the presentation of the group
      -      the concept and the title of the exhibition
      -      tecnical detalis (the dimensions of the works, the technique, the exhibition design ...)
      -      the photographic material

For art critics and curators:
- the biography
- a short text about the interests on the professional field

The gallery will consider the projects submitted by 3 November 2023.
The authors will be informed of the outcome of the selection by 17 November 2023.

MOSTOVNA

Cesta IX. korpusa 99A

5250 Solkan

Slovenija

 

Poštni naslov:

p.p. 1

5001 Nova Gorica

 

Telefon: 05 3300 912

 

E-pošta: info@mostovna.com